ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
email: rattasit.s@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์
ตำแหน่ง: รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
email: suwaree.w@cmu.ac.th
ชื่อ: ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
ตำแหน่ง: รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
email: arnan.s@cmu.ac.th
ชื่อ: นายเดชนะ สิโรรส
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านบริหาร
email: dejana.s@cmu.ac.th
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
email: thanompo.l@cmu.ac.th
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
email: