ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
email: thanompo.l@cmu.ac.th
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
email: rattasit.s@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
email: suwaree.w@cmu.ac.th
ชื่อ: นายเดชนะ สิโรรส
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านบริหาร
email: dejana.s@cmu.ac.th