สำนักงานสำนัก

สำนักงานสำนัก
ชื่อ: นางสาวสุรางค์ เสมอใจ
(เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 814
email: surang.s@cmu.ac.th
เลขานุการผู้บริหาร
ชื่อ: นางนุชรินทร์ อานุภาพภราดร
เลขานุการผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 053 943 811
email: nutcharin.a@cmu.ac.th
งานบริหารทั่วไป
ชื่อ: นางเบญจพร พงษ์จิตต์ภักดิ์
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
ตำแหน่ง: นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 053 943 807
email: benjaporn.pong@cmu.ac.th
งานธุรการ
ชื่อ: นางวันเพ็ญ สุรินต๊ะ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 822
email: wanpen.s@cmu.ac.th
ชื่อ: นายสมบัติ สุดใจ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 053 943 822
email: sombat.s@cmu.ac.th
ชื่อ: ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตหรา ชัยคำมา
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 811
email: jintara.c@cmu.ac.th
งานบริหารบุคคล
ชื่อ: นางสายใจ ใจเย็น
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 806
email: saijai.j@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวเฌอกานต์ วสุมดี
เลขานุการผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 804
email: cherkarn.w@cmu.ac.th
งานประชาสัมพันธ์และการตลาด
ชื่อ: นางสาวศิศิรา แพถนอม
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 0539443811
email: sisira.p@cmu.ac.th
งานคลังและพัสดุ
ชื่อ: นางเบญจพร พงษ์จิตต์ภักดิ์
ตำแหน่ง: นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 053 943 807
email: benjaporn.pong@cmu.ac.th
ชื่อ: นางเพียงพิศ กิจเจริญวิศาล
ตำแหน่ง: นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 053 943 812
email: piengpit.k@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวสุภาพร ปัญญาเฟือน
ตำแหน่ง: นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 053 943 812
email: supaporn.pa@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวสุดฤทัย ไชยมงคล
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 807
email: sudruethai.j@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวณัฐนรีย์ วงค์ปิน
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053943807
email: natnaree.w@cmu.ac.th
งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
ชื่อ: นางสุภาพ สิทธิพานิช
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 813
email: suphap.s@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวมาริสา แย้มโกสุมภ์
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053943813
email: marisa.y@cmu.ac.th
งานบริการวิชาการ
ชื่อ: นายพัชร์ กัลยาณมิตร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับชำนาญการ)
โทรศัพท์: 053 943 827
email: patt.k[a]cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวอำไพ อัศวกิตติกวิน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์: 053 941 777
email: ampai.a@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวพัชรินทร์ ตันผัด
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053943827
email: patcharin.t@cmu.ac.th
งานสถานที่และยานพาหนะ
ชื่อ: นายเกตุ วงค์ขัด
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 053 943 808
email: ket.w@cmu.ac.th
ชื่อ: นายประเสริฐ บัวใส
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์: 053 943 808
email: prasert.b@cmu.ac.th
ชื่อ: นายมาโนช คำหล้า
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 053 943 808
email: manot.k@cmu.ac.th
ชื่อ: นางวรรณา คำราพิช
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 053 943 808
email: wanna.k@cmu.ac.th
ชื่อ: นายวสันต์ อินโต
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 053 943 808
email: wasan.i@cmu.ac.th
ชื่อ: นายวีระ แก้วขัด
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 053 943 808
email: weera.k@cmu.ac.th