ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

ชื่อ: นายณฐนันท์ กาญจนคูหา
(ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้)
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 869
email: natanun.ka@cmu.ac.th
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อ: นายปณิธิ พันธุ์วุฒิ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 868
email: panithi.panwut@cmu.ac.th
ชื่อ: นายอนุรักษ์ ศรีชัยวิทย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 861
email: anuruk.s@cmu.ac.th
ชื่อ: นายกิติศักดิ์ ยะมะโน
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 43868
email: kitisak.y@cmu.ac.th
พนักงานโครงการ
ชื่อ: นายคณิศร ลี
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 43868
email: kanisorn.lee@cmu.ac.th