ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชื่อ: นายสราวุธ ศรีเดือน
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบฯ)
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 815
email: sarawut.sriduan@cmu.ac.th
บุคลากรงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชื่อ: นางธิดา กฤษฎาธาร
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์: 053 943 836
email: thida.k@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวเยาวภา จรัสสันติจิต
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์: 053 943 837
email: yaowapa.j@cmu.ac.th
ชื่อ: นายวิชัย โสภณทวีทรัพย์
ตำแหน่ง: พนักงานช่าง
โทรศัพท์: 053 943 809
email: wichai.s@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวจริยา ลิ้มจีระจรัส
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 832
email: jariya.lim@cmu.ac.th
ชื่อ: นายวรากร คิดคำนวน
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 809
email: warakorn.kid@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวจีรนันท์ ขัดทา
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 832
email: jeeranan.ka@cmu.ac.th
ชื่อ: นายวรจักร ชัยแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 832
email: worajak.c@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาววรินทิพย์ วิริยะนราทิพย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 832
email: varintip.viriya@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวอมรรัตน์ มาทา
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 832
email: amornrat.mata@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวพรทิพย์ แก้วคำมา
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 832
email: phornthip.k@cmu.ac.th
ชื่อ: นายชีวิน บัวผัน
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 836
email: cheewin.b@cmu.ac.th
ชื่อ: นางพัทธ์ธีรา เนตรสมบูรณ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 832
email: patteera.n@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวณัฏฐ์วลัช นันทิสิงห์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 827
email: nathwarat.n@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวศิริพร ก้อนคำ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 832
email: siriporn.konkam@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวอมรรัตน์ บุญมาทอง
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 836
email: amornrut.b@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวกนกวรรณ วสันตพันธ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 837
email: kanokwan.w@cmu.ac.th
ชื่อ: นายสมฤทธิ์ เฑียรเดช
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 832
email: somritt.t@cmu.ac.th
ชื่อ: นายณทฉัตรชัย สะวัง
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 836
email: thawichatchai.s@cmu.ac.th
ชื่อ: นายเกรียงไกร กอบแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 836
email: kriangkrai.k@cmu.ac.th
ชื่อ: นายศุภฤกษ์ วนพานิช
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 837
email: suparerk.w@cmu.ac.th
ชื่อ: นายปรเมศวร์ พูลประสาธน์พร
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 809
email: paramed.p@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวปพิชญา วังคำฟู
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 832
email: papitchaya.w@cmu.ac.th
ชื่อ: นายกิตติศักดิ์ คำแดง
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 832
email: kittisak.k@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวณัฐพัชร์ ปะนันชัย
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 3836
email: nattapat.p@cmu.ac.th