ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และศูนย์ CNOC

ชื่อ: นายโอภาส หมื่นแสน
(หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์: 053-941784
email: opas.m@cmu.ac.th
บริหารงานทั่วไป
ชื่อ: นางสาวถมหทัย จิโน
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-941779
email: thomhathai.j@cmu.ac.th
Network Team
ชื่อ: นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์
ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์: 053–941780
email: sajja.t@cmu.ac.th
ชื่อ: ดร.มาหะมะ เซะบากอ
ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์: 053-941781
email: mahamah.s@cmu.ac.th
ชื่อ: นายยุทธการ ประเสริฐวัฒน์
ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์: 053-941781
email: yutthakan.p@cmu.ac.th
ชื่อ: นายนวิน ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์: 053-943853
email: nawin.t@cmu.ac.th
Wireless Team
ชื่อ: นายชัยรัตน์ จันพินิจ
ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์: 053-941781
email: chairat.c@cmu.ac.th
ชื่อ: นายนิติธร พิชัยยา
ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์: 053-943853
email: nititorn.p@cmu.ac.th
Server Team
ชื่อ: นายโอภาส หมื่นแสน
ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์: 053-941784
email: opas.m@cmu.ac.th
ชื่อ: ว่าที่ร้อยตรีศุภวิทย์ วรรณภิละ
ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์: 053-943853
email: supawit.w@cmu.ac.th
Service Team
ชื่อ: นายสันติ เซี่ยงวงษ์
ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์: 053-941778
email: santi.s@cmu.ac.th
ชื่อ: นายนรานนท์ อธิมา
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-941778
email: naranont.a@cmu.ac.th
ชื่อ: นายพนม พิณเสนาะ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชำนาญงาน)
โทรศัพท์: 053-943867
email: phanom.p@cmu.ac.th