ฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ

ชื่อ: ว่าที่ร้อยตรีภาณุ ปิ่นมาศ
(หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง: วิศวกร(ระดับชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์: 053 943 870
email: phanu.p@cmu.ac.th
ฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ
ชื่อ: นายสุวิน ค้อมคำพันธ์
ตำแหน่ง: พนักงานช่าง
โทรศัพท์: 053 943 870
email: suwin.k@cmu.ac.th
ชื่อ: นายศราวุฒิ วุฒิเดช
ตำแหน่ง: พนักงานช่าง
โทรศัพท์: 053 943 870
email: sarawut.w@cmu.ac.th
ชื่อ: นายสมชาย ตากันทะ
ตำแหน่ง: วิศวกร(ระดับปฏิบัติการ)
โทรศัพท์: 053 943 870
email: somchai.t@cmu.ac.th
ชื่อ: นายสุกฤต วงค์ขัด
ตำแหน่ง: พนักงานช่าง
โทรศัพท์: 053943870
email: sukrit.w@cmu.ac.th