CMU Channel
อบรม Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้แก่ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
CMU Channel
ค่ายเยาวชนสมองกล 2017 ประจำเดือนตุลาคม 2560 สำหรับเด็กและเยาวชน
CMU Channel
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
CMU Channel
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
CMU Channel
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
CMU Channel
ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
CMU Channel
การจัดทำเอกสารทางวิชาการอย่างมืออาชีพ ด้วย MS Word
CMU Channel
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
CMU Channel
อบรมหลักสูตร “การจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ด้วย Google Form และการประยุกต์ใช้”
CMU Channel
โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ
CMU Channel
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle
CMU Channel
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
CMU Channel
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง ศาสตร์แห่งการรู้คน
CMU Channel
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CMU Channel
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
CMU Channel
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
CMU Channel
ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
CMU Channel
ร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
CMU Channel
กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการบริการ (service innovation) ให้กับบุคลากรสำนักฯ
CMU Channel
พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560
CMU Channel
พิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
CMU Channel
โครงการพัฒนาความรู้ด้านไอทีผู้สูงอายุ รุ่นที่ 44
CMU Channel
การอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ องค์การส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2
CMU Channel
ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี คณะการสื่อสารมวลชน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16