CMU SIS

                ระบบสารสนเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกอบด้วยสารสนเทศส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา และระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ การประเมินการสอนของอาจารย์ การประเมินกระบวนวิชา การตรวจสอบปัญหาของนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถใช้งานระบบได้ในฐานะนักศึกษาเก่า

CMU SIS : http://sis.cmu.ac.th

 
 
                ระบบสารสนเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่บนอุปกรณ์พกพา อยู่ในรูปแบบ Mobile Web Application ประกอบด้วยปฏิทินการศึกษา การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา สารสนเทศส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา อาทิ ผลการลงทะเบียน ตารางเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ข่าวสารสำหรับนักศึกษา