e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้งานทางด้านงานสารบรรณโดยจะเป็นระบบที่ใช้สำหรับรับส่งหนังสือราชการ รองรับการรับ-ส่งหนังสือทุกประเภท ประเภทหนังสือที่ระบบรองรับ ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ(หนังสือหลักฐาน)

CMU e-Document : http://mis.cmu.ac.th

 

สำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
การส่งหนังสือภายในส่วนงานและระหว่างส่วนงาน
การรับหนังสือจากภายในส่วนงานและระหว่างส่วนงาน
การตีกลับ ดึงกลับหนังสือ
การแจ้งเวียนหนังสือภายในส่วนงาน
การจัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้ม
การค้นหาหนังสือ จากรายละเอียดของหนังสือและจากส่วนงานผู้รับ-ส่ง
การออกรายงานทะเบียนคุมหนังสือ (ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ)
การแจ้งเตือนหนังสือเข้าทางอีเมล @cmu.ac.th
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชื่อมโยงกับ IT Account ของมหาวิทยาลัย
ตอบกลับหนังสือโดยสามารถสำเนาถึงบุคคลที่สามได้
แนบไฟล์ได้สูงสุด 10 ไฟล์ๆละ 4 MB รวมสูงสุด 40 MB
แนบไฟล์ได้หลายประเภท อาทิ PDF , MS Word , MS Excel , JPEG
แจ้งเตือนการรับหนังสือพร้อมข้อความโต้ตอบ-สั่งการได้ทางอีเมลมหาวิทยาลัย @cmu.ac.th