CMU VPN

บริการ Research Net : http://research.cmu.ac.th

              VPN (Virtual Private Network) หรือ “เครือข่ายส่วนตัวเสมือน” ใช้เทคนิคการทำ tunneling บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ หลังจากเชื่อมต่อ VPN แล้ว ข้อมูลจราจรทั้งหมดจะส่งผ่านมายังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะส่งต่อไปยังระบบอินเทอร์เน็ต
 
             เนื่องจากการเชื่อมต่อ VPN ทำให้เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จึงทำให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จำกัดให้ใช้งานได้จากภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความต่างๆ ของสำนักหอสมุด ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ได้จากที่ไหนก็ได้ โดยการเชื่อมต่อ VPN จะต้องยืนยันตัวตนโดยบัญชีผู้ใช้ไอทีของมหาวิทยาเชียงใหม่ก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง โดยผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดและวิธีใช้งานได้ที่เว็บ vpn.cmu.ac.th