Web Hosting บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ชมรม โครงการ กิจกรรม กลุ่มวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ชมรม โครงการ กิจกรรม กลุ่มวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

URL : https://webhosting.cmu.ac.th

 

บริการพื้นที่เว็บไซต์ 1GB สำหรับหน่วยงาน ชมรม โครงการ กิจกรรม กลุ่มวิจัย ภายในมหาวิทยาเชียงใหม่

 

1. ขั้นตอนการขอใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์

      1) เข้าสู่ระบบและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์

      2) พิมพ์แบบฟอร์ม และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายชื่อโดเมน และลงนามโดยผู้มีอำนาลงนาม

      3) จัดส่งเอกสารมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

      4) รอการตรวจสอบเอกสารหลักฐานภายใน 7 วัน หลังจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับเอกสาร

      5) เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณา จะแจ้งผลให้ทราบไปยังอีเมล์ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์

 

2. วันหมดอายุ มีการต่ออายุทุก 1 ปี โดยจะมีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบเว็บไซต์

3. สิทธิ พื้นที่เว็บไซต์ขนาด 1 GB รองรับภาษา php เวอร์ชั่น 5 ฐานข้อมูล mysql เวอร์ชั่น 5 จำนวน 1 ฐานข้อมูล

4. ข้อกฎหมาย กรณีเว็บไซต์เกิดการผิดกฎหมายฉบับใดๆ ผู้ลงนามต้องรับผิดชอบในความผิดนั้นแต่เพียงผู้เดียว