ITSC Memo Box

กล่องความทรงจำ เพื่อการเรียนรู้ด้านไอซีที

แนะนำ Memo Box

           นับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการนำพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ   e-University นั้น สำนักฯ ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านไอซีที รวมทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่สำคัญมากมาย ซึ่งมีคุณค่าสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางวิชาการ สมควรแก่การนำมารวบรวม เผยแพร่ แบ่งปันให้แก่นักศึกษา บุคลากร และเยาวชนทั่วไปได้เรียนรู้และสะท้อนคิด ถึงประสบการณ์จากอดีต ทั้งนี้เพื่อนำมาพัฒนางานในปัจจุบันและเพื่อเตรียมความพร้อมกับการใช้ชีวิตอนาคต

            สำนักฯ จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไอซีที มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “ITSC Memo Box” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีทีที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อรวบรวมและนำเสนอ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งนวัตกรรมด้านไอซีทีแห่งอนาคต ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านไอซีทีที่ทันสมัยที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  โดยรูปแบบการตกแต่งพิพิธภัณฑ์ เป็นแนว Modern Boutique Museum ที่มีความโดดเด่น โดยได้แรงบันดาลใจมาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ของสตีฟ จอบส์ หรือ Steven Paul Jobs บริษัทแอปเปิ้ล (Apple Inc.)  โดยออกแบบให้มีความเรียบง่าย หรูหรา ทันสมัย ภายนอกอาคารออกแบบเสมือนเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์  สามารถมองผ่านทะลุไปภายในได้ด้วยกระจก  ผู้ชมจากภายนอกจะมีจินตนาการเหมือนมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นภายในจอ และผนังด้านนอกแสดงข้อคิดเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตใน 8 ภาษา จาก 10 ประเทศ เพื่อต้อนรับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ส่วนภายในกล่องความทรงจำนั้นมีการตกแต่งหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามนิทรรศการที่ได้จัดวางไว้ทั้งหมด 4 โซนด้วยกัน

โซน 1 History of ICT in CMU

โซนที่ 1 เป็นโซน History of ICT in CMU นำเสนอวิวัฒนาการการนำไอซีทีมาใช้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่การประมวลผลเพื่อการคำนวณ (computing) การลงทะเบียน การบริหารจัดการ การเรียนการสอนและการวิจัย  เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2519-2547   รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสมัยนั้นกว่า 10 ชิ้น   ซึ่งมีความยิ่งใหญ่อลังการและน่าทึ่ง  ได้นำมารวมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้  เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทราบถึงความเป็นมา และพัฒนาการจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

 

โซน 2 CMU IT Life

โซนที่ 2 เป็นโซน CMU IT  Life ชีวิตไอทีในมหาวิทยาลัย การอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วยไอซีที  เอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตที่รายล้อมไปด้วยไอที   ด้านการเรียนการสอน การวิจัย สืบค้น การทำโครงงานต่างๆ การเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่เครื่องตั้งโต๊ะ ถึง โมบาย หรือ สมาร์ทโฟน  การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ CMU-MIS และความสะดวกรวดเร็วในการท่องโลกอินเตอร์ และการสื่อสารต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร ทั้งหมดจัดเป็นบริการของสำนักฯ เราที่ได้จัดเตรียมรองรับสำหรับนักศึกษา และบุคลากร อย่างเต็มที่

โซน 3 Innovation in ICT

โซนที่ 3 เป็นโซน Innovation in ICT มุมมองในอนาคตด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากล และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การมองไปข้างหน้าสู่ความเป็น Ubiquitous Campus ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยที่มีสิ่งแวดล้อมด้านไอที และการเข้าถึงสารสนเทศ  องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา และทุกเครื่องมือ (Anywhere, Anytime, Any Device)

โซน 4 Reflection on ICT Use

โซนสุดท้ายเป็นโซน Reflection on ICT Use  แสดงแง่คิด และมุมมอง ของโลกไซเบอร์ ที่ช่วยสะท้อนความคิดของผู้เข้าชมให้ตระหนักถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตรของเทคโนโลยี  อีกทั้งส่วน (area) ตรงกลางใช้ในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ด้านวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัย ในครั้งนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิวัฒนาการของ มือถือ เกมส์ ชิพส์ และโน๊ตบุ๊ค  นอกจากนี้ ยังนำเสนอพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ผู้ทรงมีพระวิสัยทัศน์ยาวไกลในการใช้เทคโนโลยี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าไอที และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขณะเสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้ความสนใจกับผลงานของสำนักฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  รวมทั้งภาพบุคคลสำคัญที่เป็นผู้บุกเบิก และผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านไอซีทีของโลก เพื่อให้ผู้เข้าชม ได้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือการใช้ชีวิตในยุคดิจิตัลอย่างมีคุณค่า

เนื่องในโอกาสที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ครบรอบ 30 ปี  สำนักฯ  จึงได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และสถาบันการศึกษาใดต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 0-5394-3811

ITSC Memo Box 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-3811  โทรสาร 0-5321-6747