CMU Channel

CMU Channel : http://cmuchannel.cmu.ac.th 

                      ช่องทางการเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร, กิจกรรม และสาระความรู้ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษา นำเสนอสาระความรู้  และข้อมูลข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการนำเสนอ เพื่อการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่อย่างทั่วถึง ทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชน  โดยเผยแพร่ผ่านทาง http://cmuchannel.cmu.ac.th , CMU YouTube Channel และจอโทรทัศน์ LCD ที่กระจายอยู่ 30 จุด ทั่วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์, Smart Phone และ Tablet  เป็นต้น

                      CMU Channel มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย 5 กลุ่มรายการ ได้แก่ การศึกษาและงานวิจัย (Education Channel)   กลุ่มรายการข่าวสารทั่วไป (Around CMU)   กลุ่มรายการความรู้ทั่วไป (Knowledge)   กลุ่มรายการ Dek Mor. (Dekmor) กลุ่มรายการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technology Update by ITSC)