CMU Cute Ajarn

                                                   CMU Cute Ajarn : cmucuteajarn.cmu.ac.th/

               แหล่งรวมความรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ (New media)  ผ่านเว็บไซต์ http://cmucuteajarn.cmu.ac.th/ เป็นสื่อการสอนที่นำเสนอความรู้ และเนื้อหาบทเรียนที่เป็นพื้นฐานสำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน จากกลุ่มสาขาวิชา วิทย์สุขภาพ ( Health Sciences) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Sciences and Technology) และ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences and Humanities)  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ ไปพร้อมกับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ในเนื้อหาวิชาแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดทำสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ และตอบสนองนโยบาย Digital University ของมหาวิทยาลัย