พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศเพื่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21