ITSC Corner

ITSC Corner

ITSC Corner ศูนย์ให้บริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่มีความทันสมัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1,090 เครื่อง โดยมีศูนย์ ITSC Corner ให้บริการสารสนเทศหลัก ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุด และศูนย์ย่อยกระจายอยู่ทั่วคณะและหอพักนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 47 ศูนย์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล (Digital University) และอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยศูนย์ ITSC Corner ที่พร้อมด้วยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย มุม Relax ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ออกกำลังกาย รวมทั้งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ : IT For English ขณะออกกำลังกายไปพร้อมๆ กันอย่างผ่อนคลาย และ Common Area ที่ได้จัดเตรียมพื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษาในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข


เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 24.00 น. (จันทร์-ศุกร์) และเวลา 8.30 - 18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)


 ปฏิทินการทำงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำหน่วยต่างๆ

ตารางเวลาการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำคณะ คลิกที่นี่

 

 แผนที่ศูนย์  

Zone A

 Zone B

 Zone C

แผนที่ศูนย์รูปแบบ Google Map