ข่าวกิจกรรม QA

 

การสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานตามแนวทาง CMU - EdPEx”

สำนักฯ ร่วมกับ  กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานตามแนวทาง CMU - EdPEx” แก่บุคลากรกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และบุคลากรสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินตนเองตามแนวทาง CMU – EdPEx ภายใต้นโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มีนโยบาลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://itsc.cmu.ac.th/upload/attachfile_news/thumbnail/394417_resize_IMG_2593.JPGhttp://itsc.cmu.ac.th/upload/attachfile_news/thumbnail/1315_resize_IMG_2538.JPG

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักภายในสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          คณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนำโดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานกรรมการ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล กรรมการ รศ.ดร.นิวิท เจริญใจ กรรมการ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กรรมการ ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์ กรรมการ (สมทบ) และ อ.สพ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี กรรมการ (สมทบ) ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมส่วนงานฝ่ายต่างๆ ในสำนักฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจสอบ  และประเมินระบบประกันคุณคุณภาพภายใน

          สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจสอบ และประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2

 

 

 

QA  สัญจร

            สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 13.30-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 Download File
กิจกรรม QA 55 ดาวน์โหลด
กิจกรรม QA 56 ดาวน์โหลด