คณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ

ITSC มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพตามแนวทาง CMUTQA

คณะกรรมการ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองประธานกรรมการ

3. นางสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ กรรมการ

4. นางสาวสุรางค์ เสมอใจ กรรมการ

5. นางสาวจาริตา ประทีปะเสน กรรมการ

6. นายโอภาส หมื่นแสน กรรมการ

7. นายณฐนันท์ กาญจนคูหา กรรมการ

8. นางดวงเดือน อุปนันท์ กรรมการ

9. นางเบญจพร พงษ์จิตต์ภักดิ์ กรรมการ

10. นายสุวิน ค้อมคำพันธุ์ กรรมการ

11. นางสายใจ ใจเย็น กรรมการ

12. นายพัชร์ กัลยาณมิตร กรรมการ

13. นายสมชาย ตากันทะ กรรมการ

14. นางสาวจริยา ลิ้มจีระจรัส กรรมการ

15. นายยุทธการ ประเสริฐวัฒน์ กรรมการ

16. นางสุภาพ คุณยศยิ่ง เลขานุการ

 Download File
รายชื่อคณะกรรมการ ดาวน์โหลด