ค่านิยม

Innovative

เน้นความคิดที่แปลกใหม่ และสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางาน และการเรียนรู้

Team-Driven

การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อต่อกัน ร่วมมือ ร่วมใจ และแก้ไขปัญหาในการทำงาน อย่างเป็นระบบ และนำเทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

Service-Oriented

เอาใจใส่การบริการ ต้องคำนึงถึงความพึงพอใจ ของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นหลักโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน

Continuous Improvement 

การปรับปรุงด้วยระบบคุณภาพ มีการตรวจสอบ ประเมินและพัฒนางาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง