สถานที่ตั้ง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 


โทรศัพท์ 0-5394-3811 
เว็บไซต์ : http://itsc.cmu.ac.th
e-mail : itsc@cmu.ac.th

อาคารปฏิบัติการมี 2 หลัง ได้แก่

 อาคารหลังแรก เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นที่ทำการของฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(CNOC) ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย

 


 

 อาคารหลังที่สอง เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นที่ทำการของคณะผู้บริหาร สำนักงานสำนัก ฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ห้อง Data Center ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง One Stop Services และห้องประชุม ฯลฯ

 


แผนที่

 

เส้นทางมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

เส้นทางมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ