CMU IT Life

 
 
คู่มือ “CMU IT Life” บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก แก่บุคลากร นักศึกษาในการใช้งานไอทีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การให้บริการจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Service Center : ITSC ) เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของ CMU IT Account ที่สามารถนำไปเป็นกุญแจดอกสำคัญในการใช้ไอทีที่หลากหลาย เช่น  CMU Mail ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนออนไลน์ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ/งานวิจัยออนไลน์ การเข้าใช้บริการศูนย์สารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา (ITSC  Corner) ศูนย์ข้อมูลและบริการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Center) ระบบเครือข่ายไร้สาย (@JumboPlus) และระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งการให้บริการด้านไอทีที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบและบริการต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ “CMU IT Life” บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นประโยชน์ สำหรับเป็นแนวทางพื้นฐานในการใช้ไอทีในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หากบุคลากรนักศึกษาต้องการรายละเอียดหรือปรึกษาทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ห้อง One Stop Service ชั้น 1 หรือโทร 053-943827 และ 053-943857 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลา 08.30 - 16.30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ ในเวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรกฎาคม 2559
 
 
 
 
 
คู่มือ CMU IT Life    คลิก
 
 
 
 
 Download File
Book CMU IT LIFE ดาวน์โหลด