รางวัลธรรมาภิบาล : องค์กรที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดในประเทศ ด้านนวัตกรรมใหม่ในการตรวจสอบย้อนกลับผ้าไหม จากสำนักนานายก

รางวัลธรรมาภิบาล : องค์กรที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดในประเทศ ด้านนวัตกรรมใหม่ในการตรวจสอบย้อนกลับผ้าไหม จากสำนักนานายก

พัฒนาระบบภายใต้โครงการนำร่องใช้ระบบสารสนเทศในระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GIs)ให้กับ อบจ.ลำพูน   ซึ่งได้รับ รางวัลธรรมาภิบาล : องค์กรที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดในประเทศ ด้านนวัตกรรมใหม่ในการตรวจสอบย้อนกลับผ้าไหม จากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดสำนักนายกฯ

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 2/10/2557 15:35:59