ผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีมาก

ผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีมาก

มีผลการประเมินในระดับดีมาก (4.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557

ข้อมูลเมื่อ : 22/10/2557 9:35:01