รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2553

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2553

เรื่อง "การพัฒนา Game-Based Learning ต้นแบบสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา"

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

ข้อมูลเมื่อ : 2/10/2557 9:27:13