IPv6 Ready Rookie Award

รับรางวัลเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ DNS  Mail  และ Web ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558

ข้อมูลเมื่อ : 24/11/2558 10:44:44