กิจกรรม ITSC Photo Contest 2016

กติกา และเงื่อนไข ในการส่งภาพเข้าประกวด Digital Life Digital University @CMU

 

เพื่อให้การประกวดภาพถ่ายนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการผู้จัดงานตั้งไว้ คือภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่สื่อถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยคณะกรรมการผู้จัดงานกำหนดเงื่อนไขของภาพที่จะส่งเข้าประกวดดังนี้

 

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษา หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มี IT Account โดยส่งภาพเข้าประกวดผ่าน CMU Mobile App เท่านั้น
 2. รูปแบบไฟล์ที่ส่งอยู่ใน Format jpg หรือ jpeg ความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งไฟล์ภาพได้ตามความเหมาะสม โดยการปรับแสงสี และน้ำหนักภาพ แต่ต้องไม่ผิดไปจากความเป็นจริง เช่นตัดต่อ หรือต่อเติมภาพ ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดและต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ โดยกรรมการจะตัดสินจากภาพที่ดีที่สุดซึ่งสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ ได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อป(Crop) ภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 9. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดคณะกรรมการจัดการประกวดโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีสิทธิในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงมีสิทธิ์จัดพิมพ์สูจิบัตรเพื่อแจกจ่ายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ โดยสำนักฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ ส่วนภาพที่จัดพิมพ์ในสื่อของมหาวิทยาลัยทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไม่รับผิดชอบภาพการนำภาพของบุคคลอื่นมาทำซ้ำ หรือเคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในทุกกรณี
 10. การตัดสินของคณะกรรมการในกรณีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 11. คณะกรรมการผู้จัดงาน และคณะกรรมการตัดสินการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด


  ตามที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประกวด CMU Photo Contest ผ่าน CMU Mobile Application โดยให้นักศึกษาจัดส่งภาพถ่ายเข้าประกวด และ สิ้นสุดการประกวดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 นั้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดได้พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการประกวด พร้อมทั้งขอเชิญนักศึกษาเข้ารับรางวัล ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ขอให้แต่งกายชุดนักศึกษา เพื่อร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

    

  ผู้ชนะการประกวด CMU Photo Contest ในหัวข้อ Digital Life Digital U. @ CMU

  ได้รับรางวับ Galaxy Note 10.1  จำนวน 1 รางวัล

  นายรุ่งสี่ทิศ เพ็งสวย คณะเทคนิคการแพทย์

   

  รางวัล Popular Likes 
  ได้รับ Flash Drive จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

  1.       นายปิติ คำพูล               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  2.      นางสาวจีระภา ดีรักษา   คณะศึกษาศาสตร์

  3.      จิราวัฒน์ วงษ์หล่ำ        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

  4.      ฉวีวรรณ กู้เมือง             คณะมนุษยศาสตร์

  5.      นายณัฐดนัย ชมญาติ    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

   

  รางวัลสุ่มจากผู้กด Like

  ได้รับเสื้อยืด จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

  1.       นายสรทรรศน์ บุญเฉลิม           คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  2.      นางสาวดวงหทัย ใจมุข            คณะมนุษยศาสตร์

  3.      นางสาวปัทมา  โพธิกลาง         คณะมนุษยศาสตร์

  4.      นางสาวเอมมิกา สายสุวรรณ์    คณะวิทยาศาสตร์

  5.      นางสาวนฤมล หัสแดง             คณะศึกษาศาสตร์   
ข้อมูลเมื่อ : 13/1/2559 11:56:40