รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015 (อันดับสอง กลุ่มรางวัลชมเชย) ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) จากผลงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-HR) ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2015 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  ผู้บริหารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย รับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์  โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

ข้อมูลเมื่อ : 24/11/2558 13:57:00