กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 14  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 - 16.30  ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  http://itsc.cmu.ac.th/21st2016/


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  053-943804
 

ข้อมูลเมื่อ : 15/6/2559 10:18:11