การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning Seminar and Workshop ครั้งที่ 11) ภายใต้ชื่อว่า MOOC and Innovation for Future Learning หรือ การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning Seminar and Workshop ครั้งที่ 11)

ภายใต้ชื่อว่า MOOC and Innovation for Future Learning

การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต

ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ร่วมดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning Seminar and Workshop ครั้งที่ 11) ภายใต้ชื่อว่า MOOC and Innovation for Future Learning หรือ การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต  ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ กรณีศึกษาจากการเรียนการสอนผ่าน MOOC รวมถึงประสบการณ์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อยกระดับและการพัฒนาศักยภาพของผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ โดยสามารถใช้เป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นการยกระดับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

สำนักฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ดังกล่าว ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2016 ภายในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 (รับจำนวนจำกัด 250 คน)  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  053-943811 

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 16/6/2559 15:23:50