ให้การต้อนรับศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ  ให้การต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักฯเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและและเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลเมื่อ : 9/2/2560 15:04:32