ให้การต้อนรับอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบงานและการสร้างความร่วมมือประสานงายภายในองค์กร

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคุณสุรางค์ เสมอใจ และคุณสายใจ ใจเย็น ให้การต้อนรับอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหารและนางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะฯ ที่เข้ามาศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาระบบงานและการสร้างความร่วมมือประสานงานภายในองค์กร และเยี่ยมชมสำนักเพื่อพัฒนาให้เป็นคณะสีเขียว ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลเมื่อ : 17/2/2560 15:13:05