อบรมหลักสูตร “Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน” ให้แก่บุคลากรทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ MS Word: เพื่อการจัดทำเอกสารรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายราชการ รายงาน และเอกสารในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน MS Excel: การใช้ตารางคำนวณเพื่อจัดการกับข้อมูล การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังก์ชัน การทำแผนภูมิ การจัดรูปแบบการแสดงผลในตาราง การจัดทำตารางสรุปสาระสำคัญ MS PowerPoint: การเตรียมสไลด์ การใช้ Design สำเร็จรูป การนำเสนอ เอกสารประกอบการนำเสนอ และเทคนิคการนำเสนอ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00– 16.00 น.

ข้อมูลเมื่อ : 17/2/2560 15:14:42