การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Thai MOOC

 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนบนระบบ Thai MOOC และติดตามการดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ และรับบทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในวันพุธที่  22  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 22/2/2560 16:31:21