จัดการประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะส่วนงาน

สำนักบริการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะส่วนงาน เพื่อนำเสนอภาพรวมของแผนการดำเนินงานและวามก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบิรการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลเมื่อ : 1/3/2560 17:01:34