TEDxChiangMai CMU Briefing

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหาร ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STEP) ร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรม TEDxChiangMai เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของTEDxChiangMai ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือว่านักพูด โดยงานในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ Mr.Martin Venzky-Stalling ที่ปรึกษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ITSC Corner Head Quarter ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  แนะนำให้ผู้เข้างานรู้จักกับ TEDxChiangMai แบ่งปันประสบการณ์ จากวิทยากร TEDxChiangMai และการแลกเปลี่ยนความรู้โดยอาสาสมัครทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก TEDxChiangMai โดยมีนักศึกษาและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180 คน

ข้อมูลเมื่อ : 8/3/2560 11:52:06