ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อศึกษาด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม ที่ใช้ในการผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์จำนวน 3 คน และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาจำนวน 28 คน

ข้อมูลเมื่อ : 10/3/2560 16:37:21