แสดงความยินดี คณบดี คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 16/3/2560 14:36:36