อบรมหลักสูตร การใช้งาน Microsoft Excel (Intermediate Level)สำหรับบุคลากรโครงการหลวง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรบหลักสูตร การใช้งาน Microsoft Excel (Intermediate Level)สำหรับบุคลากรโครงการหลวง ให้แก่บุคลากรโครงการหลวงจากส่วนกลางและบุคลากรประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 34 ศูนย์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 27/3/2560 13:44:15