มอบเงินบริจาคสมทบ เพื่อนำเงินที่ได้ไปบริจาคช่วยเหลือเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านทีฮือลือ

เนื่องด้วยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เรียนเชิญผู้บริหาร คณะ หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 34 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ เพื่อนำเงินที่ได้ไปบริจาคช่วยเหลือจัดหาเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านทีฮือลือ อำเภอสบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ซึ่งสรุปยอดเงินบริจาคทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 38,200 บาทถ้วน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบเงินบริจาคให้แก่ นายหาญ ศิลาชาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทีฮือลือ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 29/3/2560 10:57:47