ฝึกอบรมหลักสูตร “จัดทำแบบสำรวจ ด้วย Google Form และการประยุกต์ใช้ ”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดฝึกอบรมหลักสูตร “จัดทำแบบสำรวจ ด้วย Google Form และการประยุกต์ใช้ ” ให้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ การออกแบบแบบสำรวจอย่างมีประสิทธิภาพ ,การเข้าใช้งาน Google Form ,การกำหนดค่า ,การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form ,การตกแต่งแบบสอบถามให้น่าสนใจ ,การเผยแพร่แบบสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ,การเรียกดูผลแบบสอบถาม และการแสดงหน้ารายงานผลในรูปแบบของกราฟ,การแก้ไขแบบสอบถาม,การประยุกต์ใช้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00– 16.00 น.

 

ข้อมูลเมื่อ : 30/3/2560 13:35:46