การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน (Thai MOOC)

 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน (Thai MOOC) ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในวันอังคารที่  18 เมษายน  พ.ศ. 2560   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 18/4/2560 15:45:52