กิจกรรมดำหัวผู้บริหารและงานสานสัมพันธ์ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2560

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดำหัวผู้บริหารและงานสานสัมพันธ์ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามด้วยการแต่งกายพื้นเมือง และเป็นการสร้างความคุ้นเคย ความสามัคคี ในองค์กร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองผู้อำนวยการ คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รองผู้อำนวยการ คุณเดชนะ สิโรรส ที่ปรึกษาสำนักฯ และคุณดวงเดือน อุปนันท์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ กล่าวให้โอวาทแก่บุคลากร ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28  เมษายน 2559 เวลา 10.00 -12.00 น.

ข้อมูลเมื่อ : 28/4/2560 16:29:46