สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์  รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลับราชภัฏภูเก็ต ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบเครือค่ายคอมพิวเตอร์และภาพรวมของสำนักฯ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุคใช้กับการเรียน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 3/5/2560 13:36:01