ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ  ให้การต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานจาก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การผลิตสื่อดิจิทัลการบริหารจัดการ การให้บริการทางเทคโนโลยีสถานศึกษา การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน และเยี่ยมชม ITSC CORNER เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและเปลี่ยนความรู้ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 5/5/2560 15:46:50