โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 เพื่อฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุ เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร และเป็นช่องทางในการเข้าถึงที่กว้างขวางมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับเกียนติจากคุณเดชนะ สิโรรส ที่ปรึกษาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นเป็นประธานเปิดพิธี และ กล่าวรายละเอียดโครงการ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

ข้อมูลเมื่อ : 8/5/2560 9:18:54