หลักสูตรฝึกอบรมด้าน Digital Literacy สำหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2

 
 
หลักสูตรอบรม

1. Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (24 ชั่วโมง)

 -   MS Word: เพื่อการจัดทำเอกสารรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายราชการ รายงาน และเอกสารในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 -   MS Excel: การใช้ตารางคำนวณเพื่อจัดการกับข้อมูล การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังก์ชัน การทำแผนภูมิ การจัดรูปแบบการแสดงผลในตาราง การจัดทำตารางสรุปสาระสำคัญ

 -   MS PowerPoint: การเตรียมสไลด์ การใช้ Design สำเร็จรูป การนำเสนอ เอกสารประกอบการนำเสนอ และเทคนิคการนำเสนอ

 

 2.    การจัดทำเอกสารทางวิชาการอย่างมืออาชีพ ด้วย MS Word (12 ชั่วโมง)

-    การจัดรูปเล่มเอกสารวิชาการ

-    การจัดทำสารบัญอัตโนมัติ

-    การทำ Foot Note

-    การใช้สัญลักษณ์ หรือ อักขระพิเศษ ในเอกสาร

-    การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

-    การแทรกรูปภาพ และการปรับแต่งรูปภาพด้วย Style และ Effect

-    การสร้างตาราง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง การปรับแต่งตารางด้วย Design และ Layout

-    การใส่ลายน้ำ (Watermark)

-    การแปลงเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

 

3.   หลักสูตร Infographic (12 ชั่วโมง)

-     Infographic เบื้องต้น

-    การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ Infographic

-    หลักการออกแบบ Infographic

-    การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อออกแบบ Infographic

-    การเผยแพร่ Infographic ผ่านสื่อออนไลน์

 

 

ลงทะเบียน  --- คลิก ---

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 053-943811

 
ข้อมูลเมื่อ : 2/6/2560 16:49:34