อบรมการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม การจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ มีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล  และเพื่อสามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 26/12/2559 16:24:30