หลักสูตรฝึกอบรมด้าน Digital Literacy สำหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมด้าน Digital Literacy

สำหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

หลักสูตรอบรม

1.    เตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับ นักศึกษา (Excel+PPT+Word) (12 ชั่วโมง)

 -   MS Word : ทบทวนการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการจัดรูปแบบเอกสารให้ถูกต้อง การทำจดหมายเวียน

 -   MS Excel: การป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการนำไปคำนวณ, การใช้สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์, การใช้ฟังก์ชัน, การทำแผนภูมิ, การจัดรูปแบบเพื่อการพิมพ์

 -   MS PowerPoint: การกำหนด Design ให้กับสไลด์, การกำหนด Transition (การเปลี่ยน), การกำหนด Animation (การเคลื่อนไหว), หลักการในการกำหนดขนาด สี และรูปแบบตัวอักษร, เทคนิคในการนำเสนอ เครื่องมือช่วยในการนำเสนอ และการเป็นผู้นำเสนอที่ดี, การพิมพ์สไลด์ในรูปแบบคู่มือผู้บรรยาย และเอกสารประกอบสำหรับผู้เข้าฟังการบรรยาย

 

2.   Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (24 ชั่วโมง)

 -   MS Word: เพื่อการจัดทำเอกสารรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายราชการ รายงาน และเอกสารในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 -   MS Excel: การใช้ตารางคำนวณเพื่อจัดการกับข้อมูล การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังก์ชัน การทำแผนภูมิ การจัดรูปแบบการแสดงผลในตาราง การจัดทำตารางสรุปสาระสำคัญ

 -   MS PowerPoint: การเตรียมสไลด์ การใช้ Design สำเร็จรูป การนำเสนอ เอกสารประกอบการนำเสนอ และเทคนิคการนำเสนอ

 

  3.    การจัดทำเอกสารทางวิชาการอย่างมืออาชีพ ด้วย MS Word (12 ชั่วโมง)

-    การจัดรูปเล่มเอกสารวิชาการ

-    การจัดทำสารบัญอัตโนมัติ

-    การทำ Foot Note

-    การใช้สัญลักษณ์ หรือ อักขระพิเศษ ในเอกสาร

-    การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

-    การแทรกรูปภาพ และการปรับแต่งรูปภาพด้วย Style และ Effect

-    การสร้างตาราง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง การปรับแต่งตารางด้วย Design และ Layout

-    การใส่ลายน้ำ (Watermark)

-    การแปลงเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

 

4.   จัดทำแบบสำรวจ ด้วย Google Form และการประยุกต์ใช้ (6 ชั่วโมง)

-    การออกแบบแบบสำรวจอย่างมีประสิทธิภาพ

-    การเข้าใช้งาน Google Form

-    การกำหนดค่า

-    การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form

-    การตกแต่งแบบสอบถามให้น่าสนใจ

-    การเผยแพร่แบบสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ

-    การเรียกดูผลแบบสอบถาม และการแสดงหน้ารายงานผลในรูปแบบของกราฟ

-    การแก้ไขแบบสอบถาม

-    การประยุกต์ใช้

 

5.   หลักสูตรกราฟิกเพื่อการจัดทำโบร์ชัวร์ ไวนิล และ โปสเตอร์ (12 ชั่วโมง)

-    หลักการ แนวคิด ออกแบบโบร์ชัวร์ ไวนิล และ โปสเตอร์

-    การใช้ Illustrator และ Photoshop ในการออกแบบ

-    การเตรียมชิ้นงานเพื่อส่งต่อโรงพิมพ์หรือหน่วยผลิต

-    การแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในชิ้นงาน

 

6.   หลักสูตร Infographic (12 ชั่วโมง)

-     Infographic เบื้องต้น

-    การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ Infographic

-    หลักการออกแบบ Infographic

-    การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อออกแบบ Infographic

-    การเผยแพร่ Infographic ผ่านสื่อออนไลน์

ลงทะเบียน  --- คลิก ---

*** รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรละ 45 คน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 053-943811


 

ข้อมูลเมื่อ : 6/1/2560 15:53:22