อบรมหลักสูตร “กราฟิกเพื่อการจัดทำโบว์ชัวร์ ไวนิล และโปสเตอร์” รุ่นที่ 1

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมด้าน Digital Literacy ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในหลักสูตร “กราฟิกเพื่อการจัดทำโบว์ชัวร์ ไวนิล และโปสเตอร์”  รุ่นที่ 1  (12 ชั่วโมง) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในแนวคิด หลักการออกแบบโบว์ชัวร์ ไวนิล และโปสเตอร์ และเข้าใจการทำงานของโปรแกรม Illustrator และ Photoshop ในการออกแบบ รวมทั้งสามารถสร้างอาร์ตเวิร์คไฟล์มาตรฐานสำหรับการเตรียมพิมพ์ได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 16-17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

ข้อมูลเมื่อ : 17/1/2560 14:52:40