อบรมหลักสูตร “infographic รุ่นที่ 1 ”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดฝึกอบรมหลักสูตร “infographic รุ่นที่ 1” ให้แก่บุคลากรทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในการใช้ Infographic เบื้องต้น การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ Infographic หลักการออกแบบ Infographic การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อออกแบบ Infographic และการเผยแพร่ Infographic ผ่านสื่อออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 เวลา 09.00– 16.00 น.

ข้อมูลเมื่อ : 31/1/2560 11:03:37